Blog

Comunicat BOE CNMC mercats minoristes

02/07/2019, Written by 0 comment

COMISIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA

Resolució de 17 de gener de 2017, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual es publica la resolució relativa a la definició i anàlisi del mercat minorista d’accés a la xarxa telefònica pública en una ubicació fixa (mercat 1 / 2007) i del mercat majorista d’accés i originació de trucades en xarxes fixes (mercat 2/2007) i s’acorda la seva notificació a la Comissió Europea ia l’Organisme de Reguladors Europeus de Comunicacions Electròniques.

En el marc del procediment de referència ANME / DTSA / 364/15 / MERCATS 1 I 2-REC.2007, amb data 17 de gener de 2017 s’ha s’ha aprovat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència la Resolució referenciada en el títol d’aquesta publicació, posant fi a aquest expedient administratiu. En virtut del que disposa l’resol novè de la Resolució referenciada, així com en l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l’article 13.1 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions, que estableix la necessària publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» de les resolucions de la Comissió Nacional dels mercats i la Competència per les quals es defineixin els mercats de referència relatius a xarxes i serveis de telecomunicacions electròniques, s’acorda publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» el resol de la Resolució de 17 de gener de 2017, que apareix com a annex d’aquesta publicació. De conformitat amb l’article 24.2 del Reial Decret 181/2008, de 8 de febrer, d’ordenació del diari oficial «Butlletí Oficial de l’Estat», es publica un extracte de l’esmentada Resolució. No obstant això, el text íntegre del citat acte estarà disponible per al seu coneixement en la pàgina web www.cnmc.es, així com a la seu de la Comissió, situada al carrer Bolívia, 56, de Barcelona. Així mateix, es posa de manifest que contra la Resolució referenciada, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant l’Audiència Nacional, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació.

Llegir més