Blog

7 grans funcionalitats amb les quals la telefonia VoIP millorarà la teva empresa

01/07/2022, Written by 0 comment

La centraleta VoIP ofereix un ampli ventall de funcionalitats, la qual cosa la converteix en l’opció ideal per a qualsevol empresa. Aquestes funcionalitats solen ser modulars i escalables, és a dir, que inicialment no tens per què utilitzar-les totes, però pots anar ampliant la seva disponibilitat en funció de les necessitats. Podem classificar-les en set grans categories:

Funcionalitats VoIP

  • Numeració: A vegades el número de l’empresa afecta a la imatge. Oferir un número de mòbil, és sinònim de proximitat, però també de petita empresa, i un número d’un altre país pot generar sensació de llunyania. Així que a vegades interessa “maquillar la numeració”. La telefonia VoIP permet utilitzar numeració fixa, nacional i internacional, gratuïta o de pagament, amb independència de la ubicació real del telèfon o de la mena de dispositiu utilitzat per a respondre. També permet establir una configuració personalitzada de manera que segons el número marcat o l’origen de la trucada o altres criteris, s’estableixi un protocol determinat, amb distribució diferenciada per horari en el menú d’opcions.
  • Registre de trucades: La telefonia VoIP permet registrar totes les crides entrants i sortints, registrant la durada o l’origen i destinació. També permet, si es desitja, registrar les converses, útil en cas de serveis que requereixen contractació telefònica. Aquests enregistraments poden ser enviades automàticament per correu electrònic si es configura aquesta opció.
  • Gestió de trucades i usuaris:La centraleta virtual permet una millor gestió de les trucades per a distribuir-les en funció d’uns certs criteris. Així, la bústia de veu pot personalitzar-se per a cada usuari, es poden crear extensions, grups de crides, cues, configurar un encaminament horari, música en espera, transferència d’anomenades a qualsevol part del món, avisos de crida en espera, pàrquing de crides, bústia de veu, etc.
  • Col·laboració: La telefonia avançada permet crear sales de treball virtual, compartir pantalles o arxius, donant accés a treballar en un mateix projecte a equips que es trobin dispersos geogràficament.

    Funcionalitats VoIP

  • Call Center:Les diferents funcionalitats permeten obtenir informació en temps real de la qualitat d’atenció i l’estat de cadascun dels agents i trucades en curs, així com orientar als operadors en formació utilitzant la manera “coach”.
  • Productivitat: La telefonia VoIP és una bona eina per a reduir els temps d’unes certes gestions, en automatitzar alguns processos. Permet per exemple convertir automàticament missatges de veu en transcripcions d’email, fer trucades amb un sol clic i passar informes de les trucades al CRM de l’empresa. Es pot a més treballar des de qualsevol racó del planeta utilitzant qualsevol dispositiu.
  • Anàlisi:Utilitzant el Panell de control de l’aplicació es pot obtenir informació de tot el que passa en temps real, així com exportar informes globals o específics: trucades per agent, KPI, temps d’espera, trucades perdudes, temps de trucades, etc…