Política de Links

Els Links són enllaços d’hipertext que vinculen a un altre web o recurs.

Enllaços de webs de Allcom a pàgines web de tercers:

En aquest web trobareu links a altres pàgines web gestionades per tercers. Allcom no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats en altres llocs web. Allcom no es fa responsable del contingut o altres aspectes de pàgines web alienes.

Enllaços externs amb destinació a la web de Allcom:

Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat, desitgés establir un link amb destinació a la web de Allcom, aquest enllaç s’haurà de sotmetre a les condicions que a continuació es detallen:

  1. El link anirà dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. El link, en qualsevol cas ha de ser absolut i complet portant a l’usuari amb un sol clic a l’URL de la home page o a la URL de qualsevol de les seccions dels web. El link ha d’incloure tota l’extensió de pantalla dels web.
  2. En cap cas, excepte expressa autorització per escrit per part de Allcom, el lloc web que estableix l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera els web, incloent-ho com a part integrant del seu web, utilitzant marcs ( “framing”), redireccionaments o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l’origen de la informació.
  3. No s’autoritzen l’establiment d’enllaços als web de Allcom, des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, contravenint la Llei o l’ordre públic.