Blog

El mercat de les tecnologies de la informació a Espanya va créixer un 3,3% el 2016

02/07/2019, Written by 0 comment

Segons dades avançades per Ametic, el mercat de les tecnologies de la informació a Espanya va créixer, el 2016, un 3,3%, respecte a l’any anterior, arribant als 23.441.000 d’euros. Pel que fa a l’ocupació, la dada també és positiu amb un augment en la contractació d’un 2,8%.

foto

Antoni de Lucas, president de la Comissió TI de AMETIC, i d’Antonio Cimorra, director de l’Àrea TI, durant la presentació de l’informe.

A destacar els serveis TI que augmenten un 5,2%, fins als 15.963.000 d’euros de facturació; el programari, per la seva banda, creix un 3,6% amb una facturació de 3.099 milions d’euros. La nota negativa la posa el segment dels equips maquinari les vendes van baixar un 3,4%, amb una facturació que baixa fins als 4.379.000 d’euros.

Cal ressaltar que estem davant el tercer any consecutiu que el sector de les TI en el seu conjunt dóna resultats positius. Si bé, el volum de mercat se situa en xifres similars a les que ja s’assolien en l’any 2010, i fins i tot per sota de les de l’any 2008.

A diferència dels dos exercicis anteriors (2014 i 2015), aquesta evolució positiva no s’ha traslladat en 2016 als tres segments que conformen el sector TI a causa del esmentat decreixement del maquinari.

No obstant això, en analitzar les xifres és important tenir en compte el caràcter antiinflacionista del sector de les TI, no només a causa de l’evolució a la baixa any rere any del preu dels productes i serveis TI, sinó també pel continu augment de prestacions i capacitats de les noves versions tecnològiques que van apareixent. En definitiva, en l’anàlisi de les dades cal tenir en compte que fins i tot un mateix valor de mercat TI en termes econòmics respecte d’anys anteriors, significaria un nivell de productes i serveis TI consumits superior.

Amb caràcter general, els processos de transformació digital en l’àmbit de les empreses han estat els principals responsables de l’augment de l’activitat TI, i molt especialment la dels Serveis TI. Per contra, la inestabilitat política i la demora de formació de Govern, que es va perllongar fins al mes d’octubre, van afectar molt significativament a la baixa les inversions TI en el sector públic.

En una anàlisi per sectors, han destacat per la seva major creixement de la inversió en TI durant 2016 la indústria, la banca i el sector assegurador. De cara a 2017, és molt important l’impuls que pugui suposar el nou pla digital a publicar pel Govern, així com l’execució de projectes de transformació digital de les Administracions Públiques.

Amb relació a les xifres que es donen convé tenir en compte que només analitzen el mercat intern, si bé es pot destacar que aquest ha estat el principal impulsor de l’activitat de les empreses TI radicades a Espanya al llarg de 2016.

foto

Anàlisi per segments

Hardware. L’evolució a la baixa del segment del maquinari s’ha vist afectada per l’important repunt registrat l’any anterior que no ha tingut continuïtat en 2016. Els incipients projectes de renovació del parc tecnològic obsolet del nostre país en 2015 s’han vist substituïts en 2016 per un allargament de la vida en actiu de l’equipament TI, acompanyada de més tasques de manteniment (serveis TI). També han contribuït a aquesta baixada de forma notòria el moviment cap a solucions basades en cloud, així com les creixents funcionalitats i capacitats d’altres dispositius no purament de l’àmbit de les TI (smartphones).

Per tipus d’equip, els PC i impressores es troben entre els que major descens de vendes han registrat, destacant novament en sentit contrari les solucions d’equipament orientades a entorns de mobilitat.

Per sectors usuaris, tots han disminuït la seva inversió en equipament TI. Amb una caiguda suau pel que fa al consum per la ciutadania i les empreses i molt acusada pel que fa al sector públic.

Software. Les aplicacions orientades a l’augment de la productivitat i competitivitat han impulsat el creixement del programari durant 2016, tant en noves inversions com en l’actualització de sistemes ja existents.

Durant l’exercici, va continuar l’imparable i notable repunt de vendes d’aplicacions i serveis de programari en el núvol, sent els seus principals consumidors els usuaris particulars i les empreses. Cal destacar, així mateix, les adquisicions relacionades amb la regularització de llicenciaments de programari arran del major risc legal després de les reformes normatives introduïdes durant l’any precedent (2015).

Per sectors usuaris, destaca pel seu creixement en el consum de programari durant l’exercici, el sector empresarial, i molt especialment en les pimes.

Serveis TI. El creixement del PIB i de l’economia espanyola en general han propiciat l’activació de projectes de serveis de TI i el rellançament de plans d’inversió que s’havien vist frenats o fins i tot paralitzats en anys anteriors. Les reduccions de costos i l’eficiència operacional segueixen sent els aspectes que més influeixen en el creixement dels serveis TI.

Els projectes de transformació digital estan a l’agenda de moltes empreses com una de les seves prioritats i el seu impuls ha constituït, en 2016, el motor de creixement dels serveis de TI, el que ha permès que aquest augment es produeixi tant en volum econòmic del mercat, com en nombre de clients.

Per sectors usuaris, han liderat el creixement del consum de serveis TI, durant 2016, els sectors financer, energia i indústria. Per la seva banda, les administracions públiques es mantenen entre els principals consumidors de serveis, encara que la seva xifra d’inversió s’ha vist novament minvada al llarg de 2016.

Feina. Durant el passat exercici, el sector va mantenir el seu esforç de contractació, el que ha elevat la xifra d’empleats directes per sobre dels 200.000. Aquest creixement s’ha degut principalment a l’evolució positiva del segment dels serveis TI que constitueix el major consumidor de recursos de personal. L’ocupació en el sector TI manté les seves característiques de qualitat i estabilitat superior al del conjunt del teixit productiu, però també els desequilibris en alguns perfils molt demandats pel sector per als que l’oferta de professionals és insuficient.

Llegir més