Avís Legal

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l’empresa mercantil ALLCOM COMUNICACIONS SL, CIF: B-60661915, inscrita al Registre Mercantil. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.
L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.allcom.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a ALLCOM COMUNICACIONS SL, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a ALLCOM COMUNICACIONS SL oa tercers.

ALLCOM COMUNICACIONS SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de ALLCOM COMUNICACIONS SL
Amb els límits establerts a la llei, ALLCOM COMUNICACIONS SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de ALLCOM COMUNICACIONS SL estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de ALLCOM COMUNICACIONS SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ALLCOM COMUNICACIONS SL o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ALLCOM COMUNICACIONS SL Així mateix, per accedir als serveis que ALLCOM COMUNICACIONS SL ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de ALLCOM COMUNICACIONS SL, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en C / Salvador Dalí, 10 entresòl, o bé, enviar un correu electrònic a info@allcom.es Així mateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè ALLCOM COMUNICACIONS SL pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a ALLCOM COMUNICACIONS SL, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@allcom.es, manifestant la seva voluntat.

PROPIETAT INTELECTUAL

Els continguts subministrats per ALLCOM COMUNICACIONS SL estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de ALLCOM COMUNICACIONS SL o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, ALLCOM COMUNICACIONS SL no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-ALLCOM COMUNICACIONS SL tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.
La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a ALLCOM COMUNICACIONS SL, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.
ALLCOM COMUNICACIONS SL ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, ALLCOM COMUNICACIONS SL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. ALLCOM COMUNICACIONS SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.
ALLCOM COMUNICACIONS SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.
En cap cas ALLCOM COMUNICACIONS SL, les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o empleats i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l’ús i / o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

Los contenidos suministrados por ALLCOM COMUNICACIONS SL están sujetos a los derechos de propiedad intelectual e industrial y son titularidad exclusiva de ALLCOM COMUNICACIONS SL o de las personas físicas o jurídicas que se informe. Mediante la adquisición de un producto o servicio, ALLCOM COMUNICACIONS SL no confiere al adquirente ningún derecho de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre el mismo, reservándose ALLCOM COMUNICACIONS SL todos estos derechos. La cesión de los citados derechos precisará el previo consentimiento por escrito por parte del titular de los mismos, de manera que el cliente no podrá poner a disposición de terceras personas dichos contenidos.
La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido en ALLCOM COMUNICACIONS SL, a sus gráficos, logotipos, diseños, imágenes y códigos fuente utilizado para su programación.
ALLCOM COMUNICACIONS SL ha obtenido la Información y los materiales incluidos en la web de fuentes consideradas como fiables y, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que la información contenida sea la correcta, ALLCOM COMUNICACIONS SL no puede garantizar que en todo momento y circunstancia dicha información sea exacta, completa, actualizada y, consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera. ALLCOM COMUNICACIONS SL declina expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la Información contenida en las páginas de esta web.
ALLCOM COMUNICACIONS SL se reserva la facultad de modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido de la web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin necesidad de previo aviso. Ésta, en ningún caso, asume responsabilidad alguna como consecuencia de la incorrecta utilización de la web que pueda llevar a cabo el usuario, tanto de la información como de los servicios en ella contenidos.
En ningún caso ALLCOM COMUNICACIONS SL, sus sucursales y/o centros de trabajo, sus directores y/o apoderados, empleados y, en general, el personal autorizado serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, tanto si proceden, directa o indirectamente, del uso y/o difusión de la web o de la Información adquirida o accedida por o a través de ésta, o de sus virus informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión o de fallos en la línea en el uso de la web, tanto por conexión directa como por vínculo u otro medio, constituyendo a todos los efectos legales un aviso a cualquier usuario de que estas posibilidades y eventos pueden ocurrir.

ALLCOM COMUNICACIONS SL no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ( “links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’usuari. ALLCOM COMUNICACIONS SL no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de ALLCOM COMUNICACIONS SL com a l’accedir a la informació de altres webs des de la mateixa.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

Aquesta web és propietat de ALLCOM COMUNICACIONS SL Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( “hiperlinks”) que es estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i / o dominada de ALLCOM COMUNICACIONS SL, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per ALLCOM COMUNICACIONS SL per les seves societats filials i / o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de ALLCOM COMUNICACIONS SLEL ús que l’usuari pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona .

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de ALLCOM COMUNICACIONS SL.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIO

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.